دانشکده مهندسی کامپیوتر- فرم‌های آموزشی مقطع کارشناسی
فرم‌های آموزشی مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/15 | 
مقطع کارشناسی

       فرم های عمومی
        
فرم تطبیق واحد مخصوص ورودی های ۹۲ تا ۹۴
           • فرم تطبیق واحد مخصوص ورودی های ۹۵ به بعد
           • فرم تقاضای فارغ التحصیلی
           •  فرم حذف پزشکی
           • فرم پیش‏ ثبت‏ نام
           • فرم درخواست درس مشاوره ای
       کارآموزی     
          ۱- راهنمای اخذ کارآموزی و ثبت نمره کارآموزی

          ۲- فرم شماره ۱۰۹۴
          ۳- فرم شماره ۱۰۹۰ (معرفی نامه کارآموزی)
          ۴- فرم شماره ۱۰۹۱ (ارزیابی واحد صنعتی توسط دانشجو در پایان دوره)
          ۵- فرم شماره ۱۰۹۲ (ارزیابی دانشجو توسط سرپرست کارآموزی)
          ۶- فرم شماره ۱۰۹۳
       گزارش پروژه
         
فرم تخصیص استاد راهنما جهت پروژه پایانی
          فرم درخواست تصویب پروژه (مخصوص ورودی ۹۵ به ماقبل- نرم افزار)
          •  فرم درخواست تصویب پروژه (مخصوص ورودی ۹۵ به ماقبل - سخت افزار)
          • فرم درخواست تمدید مهلت انجام پروژه
         ​ • فرم تصویب پروژه (مخصوص ورودی ۹۵ به بعد)
          
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.18791.59764.fa.html
برگشت به اصل مطلب