دانشکده مهندسی کامپیوتر- اعضا هیات علمی در یک نگاه
اعضا هیات علمی در یک نگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/4 | 
گروه نرم‌افزار
مدیر گروه: دکتر حسین رحمانی
دکتر محسن شریفی  دکتر سعید پارسا دکتر محمد رضا کنگاوری دکتر محمد عبداللهی ازگمی
دکتر حسن  نادری دکتر عین اله خنجری دکتر حسین رحمانی دکتر مهرداد آشتیانی
دکتر رضا انتظاری دکتر مرضیه ملکی مجد

گروه معماری کامپیوتر (سخت‌افزار)
مدیر گروه: دکتر حاکم بیت‌الهی
دکتر محمد رضا جاهد مطلق دکتر مرتضی آنالویی دکتر مهدی فاضلی دکتر پیمان کبیری
دکتر حاکم بیت اللهی دکتر امیر مهدی حسینی منزه

گروه شبکه‌های کامپیوتری
مدیر گروه: دکتر زینب موحدی
دکتر احمد اکبری ازیرانی دکتر سید وحید ازهری دکتر زینب موحدی دکتر وصال حکمی
دکتر عیسی زارع پور دکتر ابوالفضل دیانت

گروه هوش مصنوعی
مدیر گروه: دکتر عادل ترکمان رحمانی
دکتر عادل ترکمان رحمانی دکتر محسن سریانی دکتر ناصر مزینی دکتر بهروز مینایی بیدگلی
دکتر محمد رضا محمدی دکتر سید صالح اعتمادی


همکاران سابق
دکتر محمود فتحی دکتر رضا برنگی دکتر مصطفی حق جو مهندس جابر هاشمی اصل
مهندس مهدی میرشمسی دکتر محمد طاهر پیله ور دکتر هاجر فلاحتی دکتر حمید تمدن
دکتر احمد پاطوقی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.18766.59655.fa
برگشت به اصل مطلب