دانشکده مهندسی کامپیوتر- معاونان و مدیران دانشکده
معاونان و مدیران دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/14 | 
 
معاون آموزشی  معاون پژوهشی  مدیر فرهنگی
AWT IMAGE
دکتر محمد رضا جاهد مطلق دکتر مهرداد آشتیانی دکتر محمد رضا محمدی
رتبه علمی: استاد رتبه علمی: استادیار رتبه علمی: استادیار
 تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۰۶  تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۲۸  تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۷۰
رییس اداره امور آموزشی رییس اداره پژوهش ،
فناوری و بین الملل

 
دکتر مرضیه ملکی مجد
رتبه علمی: استادیار
 تلفن مستقیم:۷۳۲۲۵۳۶۲  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.15068.41720.fa.html
برگشت به اصل مطلب