دانشکده مهندسی کامپیوتر- معاونان و مدیران دانشکده
معاونان و مدیران دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/14 | 
 
معاون آموزشی  معاون پژوهشی  مدیر تحصیلات تکمیلی مدیر فرهنگی
AWT IMAGE
دکتر محمد رضا جاهد مطلق دکتر محمد عبدالهی ازگمی دکتر حسین رحمانی دکتر محمد رضا محمدی
رتبه علمی: استاد رتبه علمی: دانشیار رتبه علمی: استادیار رتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۰۶ شماره تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۲۵ شماره تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۱۷ شماره تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۷۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.15068.41720.fa
برگشت به اصل مطلب