دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
ابقاء رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/9/20 | 

AWT IMAGE

باحکم مورخ 20/09/1390رئیس دانشگاه، دکتر ناصر مزینی برای مدت دو سال در سمت رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر ابقاء شد.

ایشان از آذر ماه سال 88 عهده دار این مقام بوده اند.همچنین دکتر ناصر مزینی پیش از این در سمت های مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه، مدیر مرکز کامپیوتر دانشگاه و مدیر مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه فعالیتهای چشمگیری داشته اند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.22631.fa
برگشت به اصل مطلب