دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
اسامی دانشجویان پژوهشی گرایش شبکه های کامپیوتری و نرم افزار – ورودی مهر 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۴ | 
اسامی دانشجویان پژوهشی گرایش شبکه های کامپیوتری – ورودی مهر 95
 
شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی ردیف
95241411 10 95241987 1
95241042 11 95241267 2
95241249 12 95241366 3
95241321 13 95241465 4
95242988 14 95241573 5
95241447 15 95241708 6
95241591 16 95241276 7
95241942 17 95241726 8
  18 95241159 9
 
دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در بالا اعلام شده به عنوان دانشجویان پژوهش محور می باشند و چنانچه دانشجویان نامبرده در بالا اگر تمایل به پژوهشی شدن ندارند سریعا تا تاریخ 12/07/96 درخواست آموزشی شدن خود را به آدرس ایمیل زیر بفرستند. به درخواستهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود و نام دانشجو به عنوان دانشجوی پژوهشی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام می گردد.
karimi@iust.ac.ir
 
 
اسامی دانشجویان پژوهشی گرایش نرم افزار– ورودی مهر 95
 
شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی ردیف
95242277 10 95242799 1
95242925 11 95242385 2
95242052 12 95242538 3
95242376 13 95242106 4
95242421 14 95242304 5
95242142 15 95242826 6
95242583 16 95242529 7
95242475 17 95242502 8
  18 95242673 9
 
دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در بالا اعلام شده به عنوان دانشجویان پژوهش محور می باشند و چنانچه دانشجویان نامبرده در بالا اگر تمایل به پژوهشی شدن ندارند سریعا تا تاریخ 12/07/96 درخواست آموزشی شدن خود را به آدرس ایمیل زیر بفرستند. به درخواستهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود و نام دانشجو به عنوان دانشجوی پژوهشی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام می گردد.
karimi@iust.ac.ir
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.50847.fa
برگشت به اصل مطلب