دانشکده مهندسی کامپیوتر- گروه نرم افزار
اساتید گروه نرم افزار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مدیرگروه

 AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

دکتر محمدرضا کنگاوری  

  دکتر محسن شریفی

  دکتر سعید پارسا 

   دکتر عادل ترکمان رحمانی

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  دکتر عین اله خنجری میانه

  دکتر محمد عبدالهی ازگمی

  دکتر حسن نادری

  دکتر بهروز مینایی

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر زینب موحدی 

دکتر حسین رحمانی دکتر مهرداد آشتیانی دکتر رضا انتظاری ملکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.15571.20379.fa
برگشت به اصل مطلب