دانشکده مهندسی کامپیوتر- راهنمای تلفن دانشکده
شماره تماس اساتید و کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  دکتر مرتضی آنالوئی

  ۵۳۲۹

  AWT IMAGE

  دکتر احمد اکبری

۵۳۸۰-۵۳۰۰

  AWT IMAGE

  دکتر وحید ازهری

۵۳۳۴

  AWT IMAGE

  دکتر رضا برنگی

  ۵۳۱۱

  AWT IMAGE

  مهندس علی محمد بهزادی

۵۳۳۸ 

  AWT IMAGE

  دکتر سعید پارسا

  ۵۳۱۴

 AWT IMAGE

دکتر احمد پاطوقی

۵۳۱۵

AWT IMAGE

  نسرین پناغی

۵۳۲۳

  AWT IMAGE

  دکتر عادل ترکمان رحمانی

  ۵۳۲۴

  Rahmani@iusti.ac.ir

 رضا ترکاشون

۵۳۹۰

  زینب تورانی

  ۵۳۰۲

  Tooraniz@iust.ac.ir

  اکرم جلیلی

 ۵۳۳۲

  AWT IMAGE

  مولود جلیلی

  ۵۳۲۰

  jalilim@iust.ac.ir

  دکتر محمد رضا جاهد مطلق

  ۵۳۰۶

  Jahedmr@iust.ac.ir

 الهام حاجی قاسم خباز

5309 hajighasem-at-iust.ac.ir

دکتر عین اله خنجری

۵۳۸۸

khanjari-at-iust.ac.ir

  آذرلقا دوست محمدیان

  ۵۳۰۳

  doostmohammadian@iust.ac.ir

  دکتر حسین رحمانی ۵۳۱۷

  دکتر محسن سریانی

  ۵۳۰۴

  Soryani@iust.ac.ir

  دکتر محسن شریفی

  ۵۳۰۷

  Msharifi@iust.ac.ir

  دکتر محمد عبداللهی

۵۳۲۵

  azgomi@iust.ac.ir

  مهندس وحید ظهیرپور

5336-5331 zahirpour-at-iust.ac.ir

  مهندس عزیز جلالی

۵۳۱۰

  Azizjalali@iust.ac.ir

اعظم عظیمی( دفتر دانشکده )

۵۳۰۰

cesecretary@iust.ac.ir

دکتر مهدی فاضلی

۵۳۱۲

m_fazeli-at-iust.ac.ir

  دکتر محمود فتحی

  ۵۳۰۸

  Mahfathy@iust.ac.ir

  مهندس فریبرز قاسمی

۵۳۳۸

  Ghasemif@iust.ac.ir

  دکتر پیمان کبیری

  ۵۳۴۱

  Peyman.kabiri@iust.ac.ir

مریم کریمی

۵۳۲۷

AWT IMAGE

  دکتر محمدرضا کنگاوری

 ۵۳۰۵

  kangavari@iust.ac.ir

  دکتر ناصر مزینی

  ۵۳۶۶

  Mozayani@iust.ac.ir

دکتر زینب موحدی

۵۳۳۷

movahedi@iust.ac.ir

  دکتر بهروز مینائی

۵۳۳۰

  b_minaei@iust.ac.ir

  مهندس هاشم مشحون

۵۳۳۳

  Mashhoun@iust.ac.ir

  محمد رضا مقدم

  ۵۳۱۸

  رقیه نقی نیا

۵۳۲۱ 

  rnaghinia@iust.ac.ir

  قاسم نعیمی

  ۵۳۱۳

  Naimig@iust.ac.ir

  دکتر حسن نادری

۵۳۵۳ 

  naderi@iust.ac.ir

  افسانه یوسف­ زادی

  ۵۳۳۵

  yousefzadi@iust.ac.ir

کلیه شماره های تماس فوق با افزودن پیش شماره ۷۳۲۲ به شماره مستقیم تبدیل خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.11086.20374.fa
برگشت به اصل مطلب