دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
زهره اختیاری- 01/09/96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ | 

خانم زهره اختیاری دانشجوی کارشناسی ارشد جناب آقای دکتر پیمان کبیری و استاد مشاور دکتر حاکم بیت ‏اللهی روز شنبه 4 آذر ماه ساعت 16:30 در اتاق سمینار واقع در طبقه سوم دانشکده کامپیوتر از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان زمان‏بندی آگاه از دما و انرژی کارآمد وظایف در سامانه‏های چندپردازنده‏ای بی‏درنگ دفاع خواهند نمود.

  چکیده پایان نامه:

چکیده

با فراگیر شدن سامانههای نهفته و کاهش ابعاد ترانزیستورها و همچنین افزایش مجتمعسازی اجزاء در داخل یک تراشه، انرژی مصرفی و چگالی توان به یک چالش اساسی برای طراحان سامانههای نهفته بدل شده است. از آنجا که در نظر گرفتن مسئلهی دما به منظور کاهش توان نشتی و افزایش قابلیت اطمینان امری ضروری است، وجود
راهکاری در اینگونه سامانهها که بتواند مصرف انرژی را همزمان با کاهش دما بهبود دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسائل مهم در سامانههای چند پردازندهای که تأثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد، زمانبندی وظیفه ها و اجرای آنها توسط پردازندههای موجود است. بیشتر روشهای ارائه شده تا کنون، برای توزیع وظایف
در بین پردازندهها تنها بهرهوری پردازندهها را در نظر گرفتهاند و بهینهسازی دما را در مرحله ی زمانبندی انجام داده اند. بنابراین یافتن راهحلی که بتواند پارامترهای بهینهسازی را به گونهای همزمان در نظر بگیرد مهم و پیچیده است. به دلیل اینکه بهینهسازی دما و انرژی مصرفی به گونهای همزمان آن هم بر پایهی منطق دودویی دقت را
کاهش میدهد و گاهی به بهینهسازی مطلوب نمیرسد، در این پژوهش یک زمانبندی بخشبندی شده با توزیع بار متوازن در بین پردازندههای ناهمگن با استفاده از منطق فازی ارائه شده است. ایده روش پیشنهادی نگاشت وظیفه ها به پردازندهها بر مبنای در نظر گرفتن توامان مقدار بهرهوری و دمای آن پردازنده با استفاده از منطق
فازی است. نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به یکی از بهترین و به روزترین روشهای ارائه شده تاکنون،کاراتر بوده به گونهای که تا % 02 انرژی مصرفی را بیشتر ذخیره میسازد، در حالی که اهداف مشترک حرارتی دارند.
واژههای کلیدی: سامانههای چند پردازندهای، سامانههای نهفتهی بیدرنگ، طراحی آگاه از دما، کارآمدی انرژی، منطق فازی، تخصیص وظایف

 

  ارائه­ دهنده:

زهره اختیاری

  استاد راهنما:

   آقای دکتر پیمان کبیری
 
استاد مشاور: آقای دکتر حاکم بیت الهی

  استاد ممتحن داخلی : دکتر محسن سریانی

  استاد ممتحن خارجی :دکتر علی جهانیان

  زمان : شنبه 04 آذر ماه

  ساعت 16:30

  مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر- طبقه سوم- اتاق 304

  از اساتید بزرگوار، دانشجویان گرامی و دیگر متخصصان و علاقه مندان به موضوع دفاعیه دعوت
می شود با حضور خود موجبات غنای علمی و ارتقای کیفی را فراهم سازند.

  دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.11064.51426.fa
برگشت به اصل مطلب