دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
زهرا علوی کیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۹ | 

خانم زهرا علوی‏ کیا دانشجوی کارشناسی ارشد آقای دکتر ناصر مزینی روز دو شنبه 31/3/95 ساعت 11:00 در اتاق سمینار واقع در طبقه سوم دانشکده کامپیوتر از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "استفاده از یک مکانیزم مذاکره بین عامل‌ها برای مقابله با حمله جمینگ در بازار برق شبکه هوشمند" دفاع می ‏‏نمایند.

چکیده

نسل بعدی شبکه برق، شبکه هوشمند برق است که در آن توزیع و مدیریت برق بهوسیله ترکیب قابلیت‌های‌ پیشرفته دوطرفه فناوری و ارتباطات دیجیتال ارتقاء یافته است تا نظارت، کارایی، قابلیتِ اطمینان و پایداری شبکه را بهبود بخشد. همزمان با ارتقاء شبکه برق فعلی به شبکه هوشمند، شبکه برق در ارتباطات سیستمهای خود نسبت به حملات امنیتی آسیبپذیرتر می‌شود. یکی از جدّی‌ترین تهدیدات، حمله جمینگ در بازار برق شبکه هوشمند است که نوعی حمله محرومسازی از سرویس محسوب می‌شود. در هنگام وقوع این حمله، مهاجم سیگنال‌های‌ نامطلوبی در کانال ارتباطات منتشر می‌کند‌ تا در انتقال داده‌های‌ ‌اندازه‌گیری‌شده مداخله نماید؛ این امر منجر به دریافت اطلاعات ‌اندازه‌گیری شده ناقص در زمان واقعی در مرکز کنترل می‌گردد. به‌دلیل حمله جمینگ، فرایندهای نظارت برخط و برآورد وضعیت، احتمالاً قادر به انعکاس وضعیت عملیاتی واقعی از سیستم نیستند، و بنابراین قیمت برق به اشتباه محاسبه می‌شو‌د. در نتیجه، عموم ‌‌مصرف‌کنندگان و تأمین کنندگان برق ممکن است به‌دلیل استقرار قیمت کاذب، به‌لحاظ اقتصادی متضرّر شوند، و این در حالی است که مهاجم می‌تواند از شکاف قیمت در بازار برق به سود برسد. از این رو، اطمینان از مقاوم بودن سیستم شبکه برق در برابر حمله جمینگ امری حیاتی است.

طی سال‌های گذشته برنامه‌های‌ کاربردی بسیاری برای شبکه هوشمند برق طراحی و توسعه داده شده است. در این راستا، با توجه به ماهیت ‌توزیع‌شده اکثر مشکلات این حوزه، عمدتاً از چارچوب سیستم‌های چند‌عامله استفاده شده است. بهره‌گیری از بستر سیستم‌های‌ چند‌عامله به‌منظور ساخت شبکه خود بازیاب هوشمند، میتواند ‌‌به‌عنوان یک راهکار نوین برای ساخت شبکه هوشمند با قابلیت اطمینان و امنیت بالاتر محسوب شود. بر این اساس، با توجه به مزایای استفاده از چارچوب حل مسئله سیستمهای چند‌عامله، در این پایاننامه شبکه هوشمند برق ‌‌به‌عنوان یک سیستم چند‌عامله با عاملهای هوشمند در نظر گرفته میشود؛ آنگاه بر اساس پروتکل "CNP" بهعنوان نوعی مذاکره بین عاملها، راهکاری برای مقابله با حمله جمینگ در لایه فیزیکی شبکه ارتباطات بازار برق شبکه هوشمند ارائه میگردد. در این روش، پارامتر "اعتماد" ‌‌به‌عنوان عاملی برای مقابله با محدودیت کارآمدی پروتکل فوق در مقیاس بزرگ و محیط باز بهکار گرفته میشود. نتایج پیادهسازی روش ارائهشده نشان میدهد که با در نظر گرفتن وجود احتمالی کاربران اخلالگر در محیط بازار، میتوان با اعمال "پروتکل CNP مبتنی بر اعتماد" (TB-CNP) در زمان تشخیص بروز حمله جمینگ تا رسیدن به تعادل در بازار برق شبکه هوشمند، از سود مهاجم کاسته و در نتیجه انگیزه آن را برای حمله تضعیف نمود.

واژه‌های کلیدی: شبکه هوشمند، بازار برق، حمله جمینگ، سیستم‌های چند‌عامله، CNP، اعتماد

Abstract

The upcoming generation of electric grid is smart grid through which, distribution and management of the grid is enhanced by fusion of advanced capabilities of both digital technology and digital communication. Such achievement will lead to the improvement of control, efficiency, reliability and stability of the grid. Nevertheless, as grid network evolves to smart grid, it becomes more vulnerable to security attacks such as jamming which needs to be tackled. Jamming is one of the most critical threats in electricity market. In fact, jamming is a kind of denial of service attack in communicational layer of the electric grid. With regard to electricity market, jamming attack means preventing remote sensors from sending measurement information (e.g. real usage data) to the control center. During a jamming attack, the attacker sends false signals into the communicational channel in order to intervene in the transmission of measured data. In fact, this sabotage leads to receiving deficient measured data in real time by the control center. The online monitoring and state estimation possibly will not be able to convey the real operational situation of the system, the outcome of which, is miscalculation of the consumed electricity. Therefore, public consumers and producers of electricity may become losers economically, while the attacker may gain illegal profit through the created gap between power prices before and after the attack. That is the very reason why enhancing the resistance efficiency of the electric grid system against jamming attack is of crucial importance.

In past few years, many operational plans have been developed for smart grid. In most of these plans, with due consideration to the distributed nature of problems in the field of electric grid, a framework of multi agent systems has been utilized. The usage of multi agent systems for the purpose of building a self-healing smart grid network could be considered as a new solution to develop a smart grid with a higher degree of reliability and security. Therefore, with regard to many advantages offered by multi agent systems as a basis for problem solving, in this thesis paper, we consider smart grid as a multi agent system and try to introduce a new scientific solution we have examined. To overcome jamming attack in the physical layer of communicational network in electricity market, we propose a modified version of CNP (Contract Network Protocol) as a kind of negotiation protocol among agents. In this method, CNP is accompanied by the parameter of "trust" as a factor to deal with the operational limitations of this protocol in the cases of large scales and open environments. We have called it trust-based CNP abbreviated as “TB-CNP”. Implementation results of the proposed method indicate that with regard to possible presence of non-trusted users in the market, we can apply the proposed trust based protocol during jamming attack to lower the jammer’s illegal profit and weaken his motive toward attacking the market.

Keywords: Smart Grid, Electricity Market, Jamming Attack, Multi Agent Systems, CNP, Trust

.


دانشجو:

زهرا علوی کیا

   رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مزینی

استاد داور داخلی: جناب آقای دکتر رحمانی

استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر قاضی‌زاده

  تاریخ دفاع: دو شنبه 11 خرداد ماه 95

  زمان:ساعت 11:00

 

  مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر- طبقه سوم- اتاق سمینار

 از اساتید بزرگوار، دانشجویان گرامی و دیگر متخصصان و علاقه مندان به موضوع دفاعیه دعوت
می شود با حضور خود موجبات غنای علمی و ارتقای کیفی را فراهم سازند.

 

  دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=14.11064.45976.fa
برگشت به اصل مطلب