دانشکده مهندسی کامپیوتر- آزمایشگاههای تحقیقاتی
آزمایشگاههای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

  نام آزمایشگاه

نام مدیر مسئول
1

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر

دکتر سریانی
2

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش صدا و گفتار

دکتر اکبری
3

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای پیچیده (آشوب)

دکتر جاهد مطلق
4 آزمایشگاه تحقیقاتی اتوماسیون هوشمند دکتر کبیری
5

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش موازی و همروند

دکتر پارسا
6

آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های شناختی محاسبه ای     

دکتر کنگاوری
7 آزمایشگاه رایانش اعتماد پذیر  دکتر عبداللهی
8 آزمایشگاه تحقیقاتی رایانش نرم و سیستمهای چند عامله دکتر رحمانی و دکتر مزینی      
9

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای توزیعی

دکتر شریفی
10 آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه و پردزاش سریع دکتر فتحی
11

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری

دکتر آنالویی
12

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های بی سیم

دکتر برنگی
13 آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه ها و معماریهای اتکاپذیر  دکتر پاطوقی   و    دکتر فاضلی
14 آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه باند وسیع دکتر ازهری
15 آزمایشگاه تحقیقاتی داده کاوی دکتر مینایی
16 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی داده دکتر خنجری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.10750.18920.fa
برگشت به اصل مطلب